Home Chiến lược Marketing Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile

Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile

by Bang chủ kênh marketing
Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile

Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile

1. CÀI ĐẶT
Kiểm tra cài đặt
 • Kiểm tra app có được cài đặt vào thiết bị thành công không
 • Kiểm tra có icon của app trong thiết bị không? Icon có đúng không? Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile
Kiểm tra update app
 • Kiểm tra sau khi update app dữ liệu có còn lưu không?
Kiểm tra gỡ cài đặt
 • Kiểm tra sau khi delete app dữ liệu và các phần liên quan tới app có còn trong device hay không?

Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile

2. KHỞI ĐỘNG APP
Kiểm tra khởi động app
 • Lần khởi động đầu tiên: có thể mất thời gian nếu cần load dữ liệu cho app Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile
 • Lần khởi động sau: thời gian cần để khởi động: <5s, nếu sau 5s thì cần phải có message thông báo(để user biết có chuyện gì đang diễn ra)
3. APP FLOWTrường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile
Kiểm tra điều hướng app
Kiểm tra app có hoạt động theo đúng flow thiết kế không? (ví dụ click button A có đi tới màn hình B không?)
4. UI
Kiểm tra tổng quan
 • Kiểm tra vị trí các trường, đối tượng có đúng vị trí hay không
 • Kiểm tra các chữ trên màn hình có viết đúng chính tả không
 • Kiểm tra các control điều khiển có được căn đúng không: không lệch, đúng kích thước….
 • Kiểm tra màu nền, hình nền của app có được set đúng không
 • Kiểm tra việc hiển thị app khi quay màn hình(ngang, dọc)
 • Kiểm tra tiêu đề screen Kenh marketing giáo dục
 • Kiểm tra thanh cuộn (màu sắc, hoạt động)
Kiểm tra Default
 • Kiểm tra giá trị, màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ của giá trị default của listbox
 • Kiểm tra giá trị, màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ của giá trị default của listview
 • Listview kiểm tra số bản ghi ảnh hưởng đến scrollbar và link trang như thế nào
 • Kiểm tra giá trị, màu sắc, kích cỡ, kiểu chữ của giá trị default các trường edittext (không có; có dòng default: nhập từ để tìm kiếm (trường tìm kiếm), ngày mặc định của hệ thống,…)
 • Kiểm tra giá trị default của trường combobox (không có; có giá trị: Nam (trường giới tính), Hà Nội (trường tỉnh),…)
 • Kiểm tra giá trị checked default checkbox, radio button
Textview
 • Kiểm tra chữ đúng định dạng chưa: về màu sắc, cỡ chữ, font chữ,…
 • Kí tự phải được căn trái, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt
Edittext kiểu text
 • Kiểm tra khi nhập kí tự đặc biệt, mã html, script.
 • Kiểm tra khi nhập kí tự “space”(cả đầu, cuối)
 • Kiểm tra khi để null (trường bắt buộc mới yêu cầu không null)
 • Kiểm tra phân biệt chữ hoa chữ thường không?
 • Kiểm tra min/max lengh
 • Kiểm tra chữ đúng định dạng chưa: về màu sắc, cỡ chữ, font chữ,…
 • Kiểm tra kí tự có căn trái sau khi nhập không; Số căn giữa; Tiền căn phải (trừ trường hợp yêu cầu khác). Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile
Edittext kiểu number
 • Kiểm tra số phải được căn phải, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt
 • Kiểm tra sự không cho phép nhập khoảng trống ở đầu và cuối number
 • Kiểm tra sự không cho phép nhập chữ và kí tự đặc biệt
 • Kiểm tra min max lengh
 • Kiểm tra giá trị hợp lệ
 • Kiểm tra giá trị biên
Edittext kiểu date
 • Hiển thị đúng định dạng chưa? (dd/mm/yy, dd/mm/yyyy…)
 • Kiểm tra Date Picker có sử dụng được không. Click chọn có chọn được không.
 • Kiểm tra tính ràng buộc các trường kiểu Date (ngày bắt đầu <= ngày kết thúc)
 • Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày thứ 31 của tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày.
 • Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 28 ngày – năm không nhuận.
 • Trường hợp được nhập datetime thì kiểm tra giá trị ngày 29 của tháng 2 có 29 ngày – năm nhuận.
Button
 • Kiểm tra kích thước, background button
 • Kiểm tra font – màu – kích cỡ text
 • Kiểm tra button xử lý đúng chức năng hay chưa
Checkbox
 • Kiểm tra giá trị label tương ứng checkbox đúng chưa
 • Bản chất được chọn nhiều giá trị
Radiobutton
 • Kiểm tra số lượng giá trị của radiobutton
 • Bản chất chỉ chọn một giá trị
Listview
 • Kiểm tra màu nền của các phần tử của listview (tùy dự án)
 • Kiểm tra cách sắp xếp các phần tử trong listview có yêu cầu không? Theo thứ tự nào
 • Kiểm tra số lượng bản ghi (chú ý scrollbar, phân trang)
Combobox
 • Kiểm tra kích cỡ, kiểu chữ, màu sắc text trong combobox
 • Kiểm tra kích cỡ, màu nền combobox
 • Kiểm tra danh sách giá trị trên combobox có đúng không
 • Kiểm tra sự kiện chọn giá trị combobox đúng hay không
Dialog
 • Kiểm tra tiêu đề, nội dung, nhãn message (kích thước, màu, vị trí,…)
5. SỰ GIÁN ĐOẠN
Có cuộc gọi đến
 • Kiểm tra khi app đang sử dụng thì có thông báo cuộc gọi đến không?
 • Kiểm tra sau khi nghe xong cuộc gọi, vẫn có khả năng quay lại app và không bị mất dữ liệu
App ở chế độ chạy background
 • Khi đang ở chế độ chạy ở nền background thì sau khi trở lại app vẫn hiển thị đúng màn hình trước đó và không bị mất dữ liệu.
Trường hợp Pin yếu
 • Có thông báo Pin yếu và app vẫn có thể hoạt động bình thường.
Cắm sạc
 • Thực hiện app trong khi cắm sạc app vẫn hoạt động bình thường
Trường hợp khác
 • Thực hiện app trong khi quay phim, chụp hình, alarm,.. app vẫn hoạt động bình thường
6. DEVICE
Nhiều device
 • Kiểm tra sự hoạt động của app trên nhiều thiết bị: về giao diện và chức năng (chú ý các device có kích thước màn hình khác nhau dễ mắc lỗi về giao diện hiển thị với ứng dụng)
Phiên bản tablet
Kiểm tra cả trên tablet nếu yêu cầu cả phiên bản tablet
Version OS
 • Tùy dự án để kiểm tra các version nằm trong và ngoài yêu cầu tương thích.
7. ỨNG DỤNG CẦN INTERNET
Test theo mạng
 • Kiểm tra với nhiều mạng khác nhau: wifi, 3G, 4G…
Độ ưu tiên mạng
 • Kiểm tra trong trường hợp có cả Wifi và 3G thì phải ưu tiên dung wifi (không bị mất tiền, Kb của 3G)
Chuyển mạng
 • Chuyển mạng – từ 3G sang Wifi (gặp trường hợp ưu tiên), ngược lại (mất mạng wifi-có thông báo),…
Mất mạng
 • Trường hợp sử dụng mạng Wifi kinh nghiệm du lịch bị mất mạng: không thực hiện được các chức năng cần đến mạng và phải có thông báo đến user
Share dữ liệu
 • Share dữ liệu thông qua bluetooth, 3G, Wifi,.. Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile
8. MEDIA
 • Kiểm tra ON/OFF âm thanh, nhạc nền app
 • Kiểm tra tính đồng bộ âm thanh với các thao tác app
 • ON/OFF âm của device và kiểm tra âm của app
 • Kiểm tra chế độ rung nếu có
 • Kiểm tra âm thanh của app khi chạy đồng thời ứng dụng phát nhạc và ON âm thanh app
 • Kiểm tra khi đang phát nhạc trên device, khởi động app, nhạc có bị tắt (đóng) đi không
9. HAO PIN
Kiểm tra tính hao pin của app
10. TỐC ĐỘ APP
Thỏa mãn yêu cầu người dùng
11. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ
Kiểm tra khi lựa chọn ngôn ngữ app có chạy đúng theo ngôn ngữ đã chọn không.
12. FOLDER LƯU TRỮ
Kiểm tra dữ liệu app lưu trữ có đúng folder chưa. Trường hợp test cơ bản của kiểm thử Mobile

Related Posts

Leave a Comment